Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου και Επίβλεψης Κατασκευής. Δεν αφορά μόνο κατασκευαστικά έργα αλλά και μεγάλα έργα παροχής υπηρεσιών π.χ. πληροφορικής.

 • Έλεγχος προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις (π.χ. εγγυητικές επιστολές, ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου, κλπ.)
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για την έναρξη των εργασιών κατασκευής
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που είτε δεν περιλαμβάνονται στην αρχική/ κύρια σύμβαση του έργου είτε ενδεχομένως προκύψουν στην εξέλιξη του έργου, που όμως είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του
 • Ανασκόπηση των υποβαλλόμενων από τον Ανάδοχο Σχεδίου Υγιεινής και Ασφάλειας, Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Προγράμματος Ποιότητας Έργου, Ασφαλίσεων, Αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής κ.ά.
 • Συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών για την υλοποίηση του έργου (Ανάδοχος Κατασκευής, Μελετητές, αδειοδοτούσες ή άλλες αρχές, κεντρικές ή τοπικές, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη)
 • Ανασκόπηση του προγράμματος κατασκευής του Αναδόχου και συνεχής παρακολούθηση της προόδου κατασκευής σύμφωνα και με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
 • Παρακολούθηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, έλεγχος αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα βάσης και επισήμανση των κρίσιμων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τον οικονομικό ή/και χρονικό προγραμματισμό του έργου.
 • Αξιολόγηση προτάσεων αναθεώρησης του Χρονοδιαγράμματος και διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.
 • Επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου και διασφάλιση τήρησης των προβλεπόμενων από τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία υποχρεώσεών του (π.χ. εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας του έργου, τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, περιβαλλοντική διαχείριση)
 • Έλεγχος τήρησης της εγκεκριμένης μελέτης.
 • Επιμέτρηση εκτελεσθεισών εργασιών, έλεγχος λογαριασμών Αναδόχου και εισήγηση για την πληρωμή των σχετικών τιμολογίων.
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην εξέταση συμβατικών θεμάτων ή/και απαιτήσεων του Αναδόχου (αιτήματα παρατάσεων, Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών για αναπροσαρμογή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αίτημα συμπληρωματικής σύμβασης, κ.ά.)
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών προόδου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη σύνταξη εκθέσεων προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εφόσον απαιτείται)
 • Τήρηση αναλυτικού και πλήρως ενημερωμένου αρχείου έργου που περιλαμβάνει ενδεικτικά: έγγραφη επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, στοιχεία ποιοτικού ελέγχου, επιμετρήσεων και λοιπών πιστοποιήσεων, ημερολόγιο έργου, πρακτικά συναντήσεων, as built σχέδια, κ.ά.
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη συμβατική ολοκλήρωση του έργου (έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης, Πρωτοκόλλου Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής, Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης κ.ά.)
Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη