Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) και Προτύπων και Κανονισμών σε Επιχειρήσεις και Φορείς όλων των κατηγοριών, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και Δημόσιο Τομέα. Πιο συγκεκριμένα οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

Πιστοποίηση προϊόντων και εκπόνηση ειδικών μελετών

  • Υποστήριξη επιχειρήσεων στην τοποθέτηση σήματος CE στα προϊόντα τους
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων στην περιβαλλοντική πιστοποίηση των προϊόντων τους με το σήμα ECOLABEL
  •  Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στην εργασία
  •  Εκπόνηση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου – Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας

Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας και Εφαρμογής Προτύπων και Κανονισμών.

Για όλα τα ανωτέρω πρότυπα, η εταιρεία μας σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποίει εκπαιδευτικά σεμινάρια, με κύριο στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στις λειτουργίες της επιχειρησιακής μονάδας.  Στόχος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι η κατανόηση των βασικών απαιτήσεων των προτύπων και πως αυτές ενσωματώνονται στην καθημερινή τους εργασία.

Επίσης η παρεχόμενη εκπαίδευση επικεντρώνεται στις αρχές της εσωτερικής επιθεώρησης και στα ευρήματα της, μιας και η επιτυχημένη εσωτερική επιθεώρηση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο του οργνανισμού ή της επιχείρησης για τη συνεχή της βελτίωση.

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη