Η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής, κατέστησε σα βασική της επιχειρησιακή δραστηριότητα την παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών  στους τομείς της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, μεταφέροντας και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της από το χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, στο χώρο της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου των εταιριών πελατών της στην Ελληνική Αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών που κλιμακώνονται από το στρατηγικό επίπεδο (σχεδιασμό & ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα οργανισμό και σύνδεση τους με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασία) έως το τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο (προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών, δημιουργία επαγγελματικών προφίλ, σύνδεσης δεξιοτήτων με εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις μέσω εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων και state-of-the-art μεθοδολογιών και διαδικασιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Ενδεικτικά η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. , μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει είναι σε θέση να:

 • Αναλύει, σχεδιάζει και αναπτύσσει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές πολιτικές και στρατηγικές που καλύπτουν:
  • Το Συντονισμό και Διαχείριση του συνόλου των ενεργειών όλων των τύπων κατάρτισης
  • Τη Διαχείριση Γνώσης και Ανθρωπίνων Πόρων
  • Τη Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων
  • Τη διαχείριση μητρώου επιμορφωτών
  • Τη Δημιουργία και Διαχείριση Διαδικασιών Αξιολόγησης
  • Τη Διαχείριση Πιστοποίησης των Γνώσεων/Δεξιοτήτων
  • Την Έκδοση Αναφορών
  • Τη Δημιουργία και Λειτουργία Ομάδων Συνεργασίας
  • Διαχείριση Εικονικών Τάξεων
  • Διαχείριση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου,
  • Ανάπτυξη και Παράδοση Ασύγχρονων Προγραμμάτων Τηλεκπαίδευσης
 • Πραγματοποιεί προ-αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Καταγράφει, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά προφίλ χρηστών (σχεδιάζει, συνθέτει, διαθέτει Φύλλα Προ-αξιολόγησης, συλλέγει και επεξεργάζεται τις απαντήσεις και τις αναλύει σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους του οργανισμού). Παράλληλα προσδιορίζει και περιγράφει τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προφίλ σε σχέση με τις ανάγκες ενός οργανισμού και τα μέσα μέσω των οποίων τα επιδιωκόμενα επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων θα επιτευχθούν.
 • Αναλύει και αποτυπώνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την υπάρχουσα κατάσταση
 • Αναλύει και σχεδιάζει κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και «μονοπάτια εκμάθησης»
 • Σχεδιάζει προγράμματα για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών καθορίζοντας το στόχο και το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος
 • Πραγματοποιεί μελέτες επισκόπησης της υλικοτεχνικής υποδομής
 • Διαμορφώνει το περιβάλλον υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης υψηλών τεχνολογιών, μεθοδολογιών & διαδικασιών στο χώρο της επιμόρφωσης (computer & web based training, e-Learning, Blended Learning, κτλ).
 • Υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα με την επιλογή εκπαιδευτών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και μεγάλης εκπαιδευτικής εμπειρίας και τεχνολογικών εργαλείων που προσιδιάζουν στα αντικείμενα της εκπαίδευσης που υλοποιείται
 • Υλοποιεί αναλύσεις περιεχομένου σε σχέση με την καταλληλότητα τους ως προς του εκπαιδευτικούς στόχους ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων και υποστήριξης των προγραμμάτων κατάρτισης και κατάρτισης.
 • Αξιολογεί το αποτέλεσμα του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τον αρχικό του στόχο.
Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη