Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στην Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και συστημάτων αυτοματισμού

 

 

 

Περίοδος Υποβολών

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 11/7/2019 Λήξη Υποβολών: 15/01/2019

Προϋπολογισμός € 4.000.000

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων μέχρι δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50

Στόχος της Δράσης

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Ένταση ενισχύσεων ανά υπο-δράση

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2017.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις (ετήσιες) διαχειριστικές χρήσεις έως τις 31/12/2017 (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (02/07/2019) έχοντας κλείσει το πολύ μια (1) πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση έως τις 31/12/2017 (νέες επιχειρήσεις).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Ένταση ενισχύσεων ανά υπο-δράση

 • Μεταποίηση (Κλάδοι 10 - 33)
 • Τουρισμός (Κλάδος 55 - Καταλύματα)
 • Λοιπές δραστηριότητες

Προϋπολογισμός Έργων

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεταποίηση Από 7.000€ έως 200.000€ Από 5.000 έως 150.000€
Τουρισμός (κλάδος 55) Από 3.000€ έως 80.000 Από 3.000€ έως 70.000€
Λοιπές Δραστηριότητες Από 3.000€ έως 50.000€ Από 3.000 έως 40.000€
Ποσοστό ενίσχυσης 65% 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ένταση ενισχύσεων ανά υπο-δράση

 • Λογισμικό και Υπηρεσίες Εφαρμογών Λογισμικού έως 80% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Αυτοματισμού έως 80% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός έως 90% του επενδυτικού σχεδίου
 • Άλλες Υπηρεσίες (DigitalMarketing, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος (νέο προσωπικό) έως 15% του επενδυτικού σχεδίου

 

 

Social Share:

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη