Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Περίοδος Υποβολών

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 12/3/2019

Λήξη Υποβολών: 5 Ιουλίου 2019

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Αέχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016)
 • Βδιαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης....>>>>>

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών είναι 50% Δημόσια Επιχορήγηση 

Προϋπολογισμός έργων – διάρκεια υλοποίησης

Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.000.000,00 €.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 100.000,00€.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Καθεστώτα Ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis ai ).

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων αναλυτικά περιγράφονται στον οδηγό της δράσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 1. Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ ) κατά το τελευταίο έτος.
 3. Να πληρούν τις απαιτήσεις (1) και (2) όπως ορίζονται ανωτέρω.
 4. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης
 5. Να λειτουργούν νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) που αφορά η επένδυση διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμοί, Ατομική Επιχείρηση.
 7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 8. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
 9. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 11. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία
 12. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 13. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός  
   Μηχανήματα - Εξοπλισμός  
  Μεταφορικά μέσα o επαγγελματικής χρήσης  μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες. 
ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 3 Λογισμικά  
  Λογισμικό  
  Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
  E-shop Έως 4.000 ευρώ
4 Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό
5 Υπηρεσίες Συμβούλων Έως 4.000 ευρώ
6 Συμμετοχή σε εκθέσεις  
  Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
  Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

 

 

 

 

 

Social Share: