ΕΣΠΑ

Tην Τρίτη 15 Μαϊου 2018 στις 17:00 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 895 επενδυτικά σχέδια (αιτήσεις χρηματοδότησης) με αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 266.933.999,49 € και αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 132.754.930,99€ ενώ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση     15    επενδυτικά σχέδια (αιτήσεις χρηματοδότησης) με αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 4.324,718,70€  και αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση)  2.162.359,35 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: