Ανακοινώθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014–2020.

Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης στο συνολικό ποσό των 310.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Η τροποποιημένη πρόσκληση είναι αναρτημένη στην παρουσίαση της δράσης στο espa.gr εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: