Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έως τις 30/6/2015.

Παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 :

μέχρι τις 30-06-2015 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις (Ημερομηνία αποφάσεων 20/1/2015 /Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-10215 & Ημερομηνία δημοσιοποίησης ΦΕΚ 26-1-2015 /Ημερομηνία ανάρτησης των αποφάσεων στη Διαύγεια 27-1-2015).

Αντίστοιχα τροποποιούνται οι οδηγοί των συγκεκριμένων προγραμμάτων ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων.