Επιχειρούμε δυναμικά, Επιχειρηματική Ευκαιρία προγράμματα ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύτηκαν δύο δράσεις επιχειρηματικότητας απο το νεο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις «Επιχειρούμε δυναμικά» που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και « Επιχειρηματική Ευκαιρία» που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.

 

 

«Επιχειρούμε δυναμικά»

Η δράση «Επιχειρούμε δυναμικά» αφόρα την Μικρή κα ιΜεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ και στόχο έχει την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Η δράση «Επιχειρούμε δυναμικά» αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (εκτός τουριστικών επιχειρήσεων) με επενδύσεις από 20.000 μέχρικαι 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Προδημοσίευση Δράσης Επιχειρούμε Δυναμικά

 

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

Η δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία» αφόρα το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τουςμε κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης, συνολικoύ ύψους χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ. Η δράση « Επιχειρηματική Ευκαιρία» αφορά έργα ύψουςαπό 10.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

 

Προδημοσίευση Δράσης Επιχειρηματική Ευκαιρία