Αναρτήθηκαν  Πέμπτη 12/6/2014 στη Διαύγεια οι αποφάσεις που υπέγραψε στις 6/6/2014 ο τ. Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης για την ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων (νέες εντάξεις) στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» μετά την εξέταση των αιτημάτων θεραπείας τους, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

pdf12-6-2014 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας – Τροποποίηση της με Α.Π. 7770/1987/A2/ 30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει(Ημερομηνία απόφασης 6-6-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 12-6-2014). 

12-6-2014 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας – Τροποποίηση της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει..Ημερομηνία απόφασης 6-6-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 12-6-2014). 

 

Social Share: