3ος κύκλοςΜεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 123 Α  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου και αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν.

Στόχος του ανωτέρω μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.

Επιδοτήσεις έως 65%συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων. Οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν την 30η Δεκεμβρίου 2013 για την 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πρόσκλησης που έχει οριστεί σε 100.000.000€ . Ποσοστό Ενίσχυσης : 20 % - 65 %. Μέτρο 123: Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων