Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), Προτύπων και Κανονισμών σε Επιχειρήσεις και Φορείς όλων των κατηγοριών, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και Δημόσιο Τομέα. Πιο συγκεκριμένα οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015)

Μελέτες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (ISO 14090, ISO 14091 και ISO / TS 14092)

Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος (ISO 14064-1)

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001: 2018)

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS)

Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801, BS 8800, ΟΗSAS 18001)

Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO 22000:2018)

Οργάνωση Εργαστηρίων και Φορέων Ελέγχου (ISO 17025/ ISO 17020)

Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα

Σχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας εταιρειών εμπορίας, διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Πιστοποίηση CE

Περιβαλλοντική πιστοποίηση των προϊόντων τους με το σήμα ECOLABEL

Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στην εργασία

Εκπόνηση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου – Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας

Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας και Εφαρμογής Προτύπων και Κανονισμών.

Μελέτες επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity).

Πιστοποίηση προϊόντων και εκπόνηση ειδικών μελετών

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη