Συντονισμός και διαχείριση του συνόλου των ενεργειών όλων των τύπων κατάρτισης

Διαχείριση γνώσης, εκπαιδευτικών πόρων-περιεχομένου και μητρώου επιμορφωτών

Δημιουργία και διαχείριση διαδικασιών αξιολόγησης

Αξιολόγηση και διαχείριση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων

Δημιουργία και λειτουργία ομάδων συνεργασίας

Χρήση υψηλών τεχνολογιών, μεθοδολογιών και διαδικασιών στο χώρο της επιμόρφωσης (computer & web based training, e-Learning, Blended Learning, κτλ).

Ανάπτυξη και παράδοση ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης

Διαχείριση εικονικών τάξεων

Μελέτες επισκόπησης της υλικοτεχνικής υποδομής

Δημιουργία προσωπικού προφίλ χρηστών και ανάπτυξη εξατομικευμένου πλάνου ευθυγράμμισης επιπέδου γνώσης και ικανοτήτων με τις ανάγκες του οργανισμού.

Ανάλυση και αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών και σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση (gap analysis).

Ανάλυση και σχεδιασμός κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και «μονοπάτια εκμάθησης»

Ανάλυση περιεχομένου σε σχέση με την καταλληλότητα ως προς τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τον στόχο.

Επιλογή εκπαιδευτών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και μεγάλης εκπαιδευτικής εμπειρίας, καθώς και τεχνολογικών εργαλείων.

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη