Ενδεικτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι οι εξής:

  • Οικονομοτεχνική Μελέτη Αναδιάρθρωσης Δανείων
  • Επίτευξη Μείωσης επιτοκίου
  • Επίτευξη περιόδου χάριτος
  • Επίτευξη αύξησης περιόδου αποπληρωμής
  • Νέα δάνεια
  • Παρακολούθηση - Διαχείριση χαρτοφυλλακίου Δανείων - εξέλιξης των προβλεπόμενων στην οικονομοτεχνική μελέτη δανειακών συμβάσεων
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία JESSICA, JEREMIE κλπ προγράμματα ΕΤΕΑΝ (αιτήματα, διαχειριση κλπ)

 

 

 

 

 

 

Social Share: