Ενδεικτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι οι εξής:

  • Οικονομοτεχνική Μελέτη Αναδιάρθρωσης Δανείων
  • Επίτευξη Μείωσης επιτοκίου
  • Επίτευξη περιόδου χάριτος
  • Επίτευξη αύξησης περιόδου αποπληρωμής
  • Νέα δάνεια
  • Παρακολούθηση - Διαχείριση χαρτοφυλλακίου Δανείων - εξέλιξης των προβλεπόμενων στην οικονομοτεχνική μελέτη δανειακών συμβάσεων
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία JESSICA, JEREMIE κλπ προγράμματα ΕΤΕΑΝ (αιτήματα, διαχειριση κλπ)

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη