Η εταιρεία λειτουργεί ως Τεχνικός Σύμβουλος στα Κοινοτικά Προγράμματα  (π.χ. κλείσιμο προγραμμάτων ενόψει ολοκλήρωσης των Πράξεων).

Οι υπηρεσίες της ΣΥΜΠΑΝ αφορούν στην υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου, την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες, την παρακολούθηση και έλεγχο των έργων, συμμετοχή στη διαμόρφωση έργων - υποέργων, εξωτερική αξιολόγηση δράσεων κλπ και τη γενικότερη συμβουλευτική υποστήριξη στα εξής:

  • Διαγωνισμοί - Δημόσιες Συμβάσεις (Τεύχη Δημοπράτησης, Διαδικασίες Διαγωνισμού κλπ)
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Υλοποίηση και Διαχείριση Προγραμμάτων
  • Μελέτες Ωρίμανσης Έργων (εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων έναρξης υλοποίησης των έργων, σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες, άδειες, τρόπος χρηματοδότησης κλπ)

Ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης  ΕΦΔ: Οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης  έχουν ως βασική δραστηριότητα τη διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων (αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση υλοποίησης, εκταμιεύσεις κλπ). Όλα τα είδη υπηρεσιών υποστήριξής τους μπορούν να παρασχεθούν.

Υποστηρικτικές Δομές: Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των  υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π./Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη