Παρέχονται υπηρεσίες για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών Δήμων, Περιφερειών, Νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών στους εν λόγω φορείς, σχετικά με τις διαγνωστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες υλοποίησης των εν λόγω συμβάσεων.

Η εμπειρία και η γνώση της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. στο αντικείμενο θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποφυγή καθυστερήσεων και αποτυχία στόχων εκ μέρους των φορέων που υλοποιούν δημόσιους διαγωνισμούς  προμηθειών ή / και υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

 

Social Share: