Α. Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση)  από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους όπως:

  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
    • Άξονας 3 (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
    • Άξονας 4 (Κοινοτικές πρωτοβουλίες LEADER)
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020
  • Ερευνητικά Έργα (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, ΓΓΕΤ κλπ)

 

Β. Παρακολούθηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

  • Διαχείριση Επιχορηγούμενων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης) από πλευράς του επενδυτή
  • Διαχείριση (προγραμματισμός και διοίκηση) ιδιωτικών επενδύσεων

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη