Παρέχονται υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες Διοίκησης Έργου δύναται να προσφερθούν τόσο σε φορείς υλοποίησης του έργου (Δικαιούχους) όσο και σε ανάδοχους (κατασκευαστές).

  • Σύνταξη και παρακολούθηση Οικονομικού Προγραμματισμού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού
  • Έλεγχος / έγκριση μελετών
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου
  • Σύνταξη και διαχείριση προγράμματος προμηθειών / συμβάσεων
  • Επιλογή κατασκευαστή
  • Επίβλεψη κατασκευής (Construction Management)
  • Υποστήριξη παράδοσης / παραλαβής έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: