Παρέχονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε δράσεις Προγραμματισμού,  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

  • Εξειδίκευση, παρακολούθηση της εξέλιξης, αξιολόγηση & αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Υποστήριξη στις προβλέψεις εντάξεων, συμβάσεων, δαπανών, φυσικού αντικειμένου.
  • Εκτίμηση & Διαχείριση κινδύνων.
  • Αξιολόγησης και τροποποίησης Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Προετοιμασία, συντονισμός και διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: