Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  • Έλεγχος πληρότητας της αίτησης ολοκλήρωσης των έργων
  • Έλεγχος ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα έκδοσης και εξόφλησης παραστατικών
  • Έλεγχος ορθότητας λογιστικής απεικόνισης δαπανών
  • Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων της επένδυσης
  • Έλεγχος εκπλήρωσης υποχρεώσεων του επενδυτή
  • Έγγραφη ενημέρωση του επενδυτή για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών ή άλλες εκκρεμότητες
  • Σύνταξη έκθεσης ελέγχου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: