Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες Συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων. Eνίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μεταφορά τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ, ιδρύθηκε το 2000 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Παρέχει υπηρεσίες συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων δραστηριότητας

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών,επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ . Σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, marketing plan...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ενδεικτικά Έργα ΣΥΜΠΑΝ M.Ε.Π.Ε. Συμβουλοι Επιχειρήσεων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθεροί επαγγελματίες, αστικές εταιρείες...

ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Προγράμματα Προκηρύξεις

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Σεπτεμβρίου 24, 2018

«Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 91.20 ευρώ

Αναμένεται να ανοίξει η δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά προτάσεις με προϋπολογισμό… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 (ΦΕΚ Α' 117/22.6.2016), αφορά επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα είδη ενίσχυσης είναι Επιχορήγηση κεφαλαίου, Επιδότηση μισθωμάτων leasing, Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιλέξιμες δαπάνες στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες: Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και…

Εξαιρέσεις απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Περιπτώσεις εξαιρέσεων και τομείς/ δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακός Νόμο 4399/16

Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Ποιότητας ISO ΣΥΜΠΑΝ ΜΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τα Συστήματα Ποιότητας ISO παρέχουν μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής των βασικών προϋποθέσεών εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχής βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Αποτελούν αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας και εμπιστοσύνης για τον πελάτη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 14001:2015 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 14001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

ISO 22000 : 2005 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

Προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα, το οποίο προλαμβάνει τους κινδύνους και αναγνωρίζει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 9001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

homephoto1

Go to top
Copyright © 2012 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ